Kimbreli Flournoy Seattle Recruit


Horizon’s senior leader Kim Flournoy has committed to playing college ball at Seattle University.

Advertisements